Błędy wymiarowania konstrukcji hali

tmpff17-1Przykład nieprawidłowego (a); i prawidłowego (b) wymiarowania blachy czołowej.

Na rysunku pokazano nieprawidłowe (rys. a) i prawidłowe (rys. b) wymiarowanie blachy czołowej. Na rysunku b przyjęto jako podstawę wymiarową frezowaną krawędź blachy i od niej zwymiarowano położenie belki i rozstaw otworów. Błędnie zwymiarowany rys. a nie wymaga omówienia.

Pomijanie w projektowaniu i rysowaniu konstrukcji metalowych losowych wymiarów geometrycznych elementów oraz losowych odchyłek wymiarowych powstających w trakcie wykonawstwa (to znaczy trasowania, cięcia, nawiercania) oraz podczas łączenia za pomocą spoin, śrub, zgrzewania jest często spotykanym błędem. Może on być przyczyną obniżenia jakości oraz zmniejszenia nośności konstrukcji; jest znanych wiele przykładów awarii spowodowanych niewłaściwą prezentacją graficzną konstrukcji przez projektanta na rysunkach budowlanych. Nieuwzględnienie odchyłek wymiarowych w sporządzaniu rysunków warsztatowych może mieć niepożądane reperkusje montażowe.

tmp7b04-1Błędne (a) i poprawne (b) wymiarowanie geometryczne głowicy słupa.

Zagadnienie będzie analizowane na przykładzie rysunku głowicy słupa o przekroju dwuteowym, na który, za pośrednictwem elementu centrującego, należy przekazać ściskające obciążenie osiowe. Dopuszczalne losowe odchyłki produkcyjne (hutnicze) wysokości dwuteownika walcowanego Δh wynoszą ±2,0÷±4,0 mm.

Zgodnie z rys.a żądanie dotrzymania przez wykonawcę usytuowania elementu centrującego w odległości połowy wysokości teoretycznej hteor walcowanego lub spawanego przekroju dwuteowego, obarczonego losową odchyłką hutniczą Δh, spowoduje nieosiowe przekazanie obciążenia. W konsekwencji nastąpi zmniejszenie nośności słupa, gdyż będzie on wówczas zginany mimośrodowo (czego nie zakładano w modelu obliczeniowym). Ponadto w wyniku zaistniałej sytuacji pojawią się kłopoty montażowe, gdyż otwory na śruby służące do połączenia słupa z belką będą przesunięte względem położenia teoretycznego.

Właściwe sporządzanie rysunków warsztatowych polega na przestrzeganiu zasady „gubienia” odchyłek. Wymiarowanie geometryczne omawianego styku słupa z belką, pokazane na rys. a, jest błędne. Poprawny sposób zwymiarowania głowicy słupa przedstawiono na rys. b. Nie podając wymiaru usytuowania elementu centrującego na blasze poziomej głowicy słupa (rys. b), żąda się od wykonawcy symetrycznego ułożenia tego elementu, otwory na śruby zaś wymiaruje się względem wytrasowanej rzeczywistej osi słupa o losowej wysokości przekroju poprzecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *