Rysunki robocze

Rysunki robocze

Rysunki robocze wykonuje się z zasady oddzielnie dla poszczególnych elementów wysyłkowych. Są to podstawowe rysunki umożliwiające warsztatowe wykonanie elementu, stąd też często nazywa się je warsztatowymi. Sporządza się je w skali 1:10 (rzadziej 1:5 lub 1:20). Muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do wykonania elementu wysyłkowego. Na rysunkach roboczych powinny być pokazane wszystkie pozycje (części) składające się na dany element oraz jego połączenia z sąsiednimi elementami, w nawiązaniu do głównych osi, poziomów i węzłów. Przez pozycje należy rozumieć podstawowe elementy konstrukcji, które mogą być wykonane bez zastosowania łączników (spoin, śrub, zgrzelin). Na rysunku tym poszczególne pozycje muszą być zwymiarowane, oznaczone numerami i opisane. Każda pozycja powinna być oznaczona kolejnym numerem (z zastosowaniem cyfr arabskich).

tmp5045-1Przykład nieprawidłowego (a) i prawidłowego (b) wymiarowania belki.

Rysunek roboczy może przedstawiać konstrukcję składającą się z wielu pozycji lub może zawierać tylko jedną pozycję (np. pojedynczy pręt stężenia).

Do każdego elementu wysyłkowego wykonuje się na odpowiednim formularzu zestawienie materiałowe, które stanowi istotne uzupełnienie rysunku roboczego. Zawiera ono wykaz wszystkich pozycji, które składają się na element wysyłkowy, z podaniem ich oznaczeń, wymiarów, masy oraz rodzaju i gatunku materiału. Na treść rysunków roboczych składają się:
—    wszystkie potrzebne rzuty, przekroje i szczegóły,
—    dokładne wymiary elementów,
—    rozmieszczenie i oznaczenie śrub, nitów, spoin, a także otworów na śruby i nity,
—    oznaczenie stanu powierzchni,
—    oznaczenie elementów (zespołów) wysyłkowych,
—    uwagi i wyjaśnienia potrzebne w wytwórni konstrukcji stalowych lub na montażu.

Rysunki robocze elementów kratowych powinny być objaśnione przez narysowanie w zmniejszeniu geometrycznej siatki kratownicy i naniesieniu na nią teoretycznych długości prętów.

tmpb7f6-1Siatka geometryczna kratownic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *